Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej?

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 złote,  zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;

  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 złotych,  zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;

  • rodzinie której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „ kryterium dochodowym rodziny”;

  • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

- ubóstwo;
- sieroctwo;
- bezdomność;
- bezrobocie;
- niepełnosprawności;
- długotrwała lub ciężka choroba;
- przemoc w rodzinie;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- alkoholizm lub narkomania;
-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali  w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
- trudności  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- zdarzenie losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej

Czy wszystko wlicza się do dochodu?
Nie.Do ustalonego dochodu nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
- zasiłku celowego
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
- wartości świadczenia w naturze
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

Mój dochód przekracza kryterium dochodowe, jednak znajduję się w trudnej sytuacji,spowodowanej nieprzewidywalnymi wydarzeniami życiowymi, czy nie mogę liczyć na pomoc finansową?
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
- specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
- zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową

     W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza, jeśli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, można odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.

 

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Październik 2020
21
Środa
22:20
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2019/2020

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj416
Wczoraj420
Ostatni tydzień1233
Ostatni miesiąc9796
Razem545705
Twoje IP 3.234.254.115 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top